1. نرجس منصوری کلوخی , محمد مقدم , فاطمه کاظمی , معصومه بحرینی , حسین آروئی , بررسی تاثیر غلظتهای مختلف عصاره اتانولی هفت گیاه دارویی بر سه سویه باکتری , پژوهش در پزشکی , دوره ( ۴۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱, صفحه ۲۳۶-۲۴۳
  2. نوید وحدتی مشهدیان , علی تهرانی فر , فاطمه کاظمی , ارزیابی مقاومت برخی گونه های گیاهی به سرما و خشکی برای کاربرد در بامهای سبز گسترده در شرایط اقلیمی مشهد , علوم محیطی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۲۹-۴۴
  3. زهرا کریمیان , علی تهرانی فر , محمد بنایان اول , مجید عزیزی ارانی , فاطمه کاظمی , پیش بینی تاثیر فضای سبز بر تغییرات خرد اقلیمی اماکن مسکونی مشهد طی گرمترین دوره سال , علوم باغبانی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۵۳۷-۵۴۶
  4. زهرا کریمیان , علی تهرانی فر , محمد بنایان اول , مجید عزیزی ارانی , فاطمه کاظمی , مطالعه تاثیرات پوشش گیاهی و سطوح سخت شهری بر ریز اقلیم و آسایش دمایی مشهد , علوم باغبانی ایران , دوره ( ۴۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۴۷۳-۴۶۱
  5. زهرا کریمیان , علی تهرانی فر , محمد بنایان اول , مجید عزیزی ارانی , فاطمه کاظمی , پیش‌بینی میزان رشد ابعاد مختلف زیتون تلخ(Melia azedarach) و توت زینتی (Morus alba) در فضای سبز شهری , تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۹۹-۱۰۹
  6. زهرا کریمیان , علی تهرانی فر , محمد بنایان اول , مجید عزیزی ارانی , فاطمه کاظمی , مطالعه تأثیر پوشش گیاهی و سطوح سخت شهری بر ریز اقلیم و آسایش دمایی مشهد , علوم باغبانی ایران , دوره ( ۴۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۴۶۱-۴۷۳
  7. فاطمه کاظمی , طراحی شهری حساس به آب(Water Sensitive Urban Design)، مفهومی نسبتا جدید برای مدیریت آب شهری , آب و توسعه پایدار , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۲۹-۳۴